Firma
§ 1.
Föreningens firma är Hofsnäs Stugägare.

Ändamål

§ 2.
Föreningen har till ändamål att främja och tillvarata medlemmamas ekonomiska och andra intressen
ifråga om uppförande av fritidshus, renhållning, vatten och avlopp, badplatser och strandområden,
vägar, stängsel, ledningar mm, kommunikationer, postgång och åtgärder i övrigt för medlemmamas
gemensamma behov.

Säte
§ 3.
Föreningens styrelse har sitt säte i Tranemo kommun.

Medlem

§ 4.
Till medlem i föreningen antages varje innehavare av fritidstomt inom Hofsnäs stugområde i Länghems socken, Tranemo Kommun.
Är juridisk person ägare av fritidshus skall denna anmäla vem som är företrädare gentemot föreningen.
Om ett fritidshus ägs av flera personer kan samtliga ägare vara medlemmar i föreningen. Vid föreningsstämma eller annat beslut har varje fritidshus trots detta enbart en röst.

Årsavgift
§ 5.
Medlem är skyldig att till föreningen betala den årsavgift per fritidshus, som föreningsstämman beslutar.
Årsavgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker
samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.

Styrelse

§ 6.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om minst tre och högst sju ledamöter vilka utses för en tid av två år.
För styrelsen skall finnas två suppleanter som utses för ett år i sänder.
Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller
sambo till medlem samt närstående som sammanbor med medlemmen.
Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas förutom av
styrelsen – av två styrelseledamöter i förening.
Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samt
liga ledamöter. Som styrelsens beslut giller den mening för vilken mer in hälften av de närvarande
röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut erfordras enhällighet
när för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsens uppgifter

§ 7.
Styrelsen svarar for förvaltningen av alla föreningens angelägenheter. Styrelsen företräder föreningen gentemot tredje man och kan med bindande verkan fatta beslut och träffa avtal i sådana angelägenheter som avses i § 2.
Det är också styrelsens uppgift att föra förteckning över föreningens medlemmar, innehållande medlems
namn, bostadsadress och personnummer, och att sammankalla föreningens medlemmar till föreningsstämma, att verkställa stämmans beslut, och att förbereda alla ärenden, som skall behandlas på stämman.

Revisorer

§ 8.
Föreningsstämma skall vilja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och
revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna behöver inte vara medlemmar i föreningen.

Kassörens skyldigheter

§ 9.
Kassören är skyldig att hålla räkenskaperna tillgängliga för ordföranden, styrelsen eller revisor. Alla
kassatransaktioner skall vara styrkta med vederhäftiga verifikationer. Föreningens kontanta tillgångar
förvaras till ett belopp av högst 200 kronor hos kassören. Övriga medel skall insättas på bank- eller
plusgiro. Föreningens medel skall hållas avskilda och får ej användas för andra ändamål än föreningens
egna.

Räkenskapsår, årsredovisning

§ 10.
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Senast den 31 mars varje år ska styrelsen lämna en
årsredovisning till revisorerna. Denna består av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning
samt förslag till vinstdisposition. Revisorerna skall senast den 30 april lämna skriftligt utlåtande
över revisionen, vari ansvarsfrihet för styrelsen bestämt till- eller avstyrkes.
Revisorerna skall äga tillgång till föreningens protokoll, korrespondens och andra handlingar, som de
önskar ta del av. Av revisorerna begärd upplysning får ej vägras.
Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna
gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämman.

Föreningsstämma

§ 11.
Ordinarie föreningsstämma skall hållas på plats, som styrelsen bestämmer varje år före juni månads
utgång.
Vid stämman skall följande ärenden förekomma

 1. Mötets öppnande, samt val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Justering av röstlängd.
 5. Mötets stadgenliga utlysande.
 6. Val av två justeringspersoner, som också är rösträknare.
 7. Styrelsen förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning jämte disponering av årets resultat.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Bestämmande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer samt ev, övriga funktionärer.
 11. Fastställande av årsavgift och eventuella extra avgifter.
 12. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
 13. Val av revisorer jämte suppleanter.
 14. Val av båtkommitté och eventuella andra kommittéer.
 15. Val av valberedning.
 16. Förslag som väckts av föreningsstyrelsen eller enskild föreningsmedlem.
 17. Övriga ärenden, avslutning.

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det eller det krävs skriftligt av minst en
tjugondel av föreningens medlemmar. Det skall anges vad som skall behandlas på stämman.

Kallelse till stämma

§ 12.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningsmedlemmarna skall ske genom brev
med posten under den adress som medlem anmält till föreningen. Den skall göras senast två veckor
före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden
som ska behandlas på stämman.

Rösträtt

§ 13.
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar äger ett fritidshus gemensamt har
de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort sina åtaganden mot
föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.
Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud. Ingen får rösta med fullmakt för
mer än två frånvarande medlemmar,

Förslag tillstämma

§ 14.
Förslag av medlem till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före
stämman. Styrelsen har dock rätt att ta upp till behandling fråga från medlem som väckts senare.
Förslag skall framläggas skriftligt.

Klagomål

§ 15.
Har medlem klagomål mot föreningen, skall detta göras skriftligt till styrelsen, som är skyldig att undersöka
saken och antingen själv avgöra ärendet eller hänskjuta det till föreningsstämman. Styrelsen skall
på begäran lämna skriftligt besked om sitt beslut.

Föreningens upplösning

§ 16.
Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de medlemmar som kvarstår
vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation.

Tvist

§ 17.
Tvister om tillämpningen och efterlevnaden av dessa stadgar eller andra tvistefrågor, som kan uppstå
mellan föreningen och dess medlemmar, skall hänskjutas till avgörande av skiljemän enligt lag.

Stadgeändring

§ 18.
För beslut om ändring av dessa stadgar krävs att samtliga röstberättigade inom föreningen är ense om
beslutet eller att beslutet fattats av två på varandra följande föreningsstämmor och att minst två tredjedelar
av de röstande på den senaste stämman godkänt beslutet.